top of page

Gooise Verhuur - Algemene Voorwaarden

1. Definities: 

1.1. Algemene Voorwaarden: de aanvullende bepalingen die van overeenkomstige toepassing zijn op iedere gesloten overeenkomst tussen huurder en verhuurder (hierna te noemen "Algemene Voorwaarden"

1.2. Gehuurde: enige door huurder gehuurde goederen, waaronder mede begrepen promotionele goederen van verhuurder (hierna te noemen "Gehuurde"); 

1.3. Huurder(s): ieder die (gezamenlijk) een overeenkomst sluit met Verhuurder (hierna te noemen "Huurder(s)"); 

1.4. Overeenkomst(en): schriftelijke bevestiging van de overeenkomst(en) gericht aan Huurder, dan wel de aanvaarding ervan door Verhuurder (hierna te noemen "Overeenkomst"); en

1.5. Verhuurder: Gooise Verhuur, de gebruiker van deze voorwaarden (hierna te noemen "Verhuurder").

2. Algemene Bepalingen:

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten gesloten tussen Huurders en Verhuurder alsmede voor bezoekers van de webshop van Verhuurder. Deze algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Verhuurder. Verhuurder draagt zorg voor de terhandstelling van deze Algemene Voorwaarden overeenkomstig de wet; 

2.2. door het sluiten van een Overeenkomst, geeft Huurder te kennen dat zij met de leverings- en/of betalingvoorwaarden akkoord gaat. Verhuurder behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingvoorwaarden eenzijdig te wijzigen;  

2.3. Verhuurder draagt zorg dat het Gehuurde redelijkerwijs beantwoordt aan de Overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Mocht het Gehuurde niet leverbaar zijn, dan garandeert Verhuurder vergelijkbare goederen van gelijkwaardige of hogere kwaliteit. Verhuurder draagt zorg Huurder hiervan tijdig op de hoogte te stellen; 

2.4.  aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken ten aanzien van de Overeenkomst zijn slechts van kracht, mits deze schriftelijk overeengekomen en schriftelijk is bevestigd door Verhuurder. Toezeggingen door ondergeschikten zijn slechts van kracht, indien Verhuurder dit expliciet en schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd; en 

2.5. Verhuurder behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen zijn niet van toepassing ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten.

3. Offertes: 

3.1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen; en 

3.2. Verhuurder mag tot drie werkdagen na de geplaatste bestelling de Overeenkomst wijzigen of herroepen. Bij vrijblijvende aanbiedingen behoudt Verhuurder het recht om binnen drie dagen na de aanvaarding het vrijblijvende aanbod te herroepen.

4. Huurprijs:

4.1. Alle prijzen weergegeven op de webhop zijn in euro’s en incl. 21 % btw; 

4.2. al het Gehuurde op prijslijsten en offertes genoemde prijzen, gelden per stuk, per dag, exclusief transportkosten, exclusief (de)montage en manco’s. Voor weekendverhuur wordt één maal de huurprijs in rekening gebracht.

 

Voor meerdaagse huur geldt:

1e huurdag 100 % van de daghuur
+

2e huurdag 100 % van de daghuur
+

3e t/m 7de huurdag 100 % van de daghuur;

 

4.3. De stijging van de kosten, die voor Verhuurder na drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst mede in verband met het Gehuurde optreden – bijvoorbeeld stijging van aankoopprijzen, lonen, transportkosten –, mag Verhuurder aan Huurder doorberekenen. Een stijging van de btw of een andere overheidsheffing wordt eveneens doorberekend; en 

4.4. Verhuurder kan niet aan de Overeenkomst worden gehouden, indien Huurder had kunnen weten dat de prijzen en/of specificaties, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijvingen bevatte.

5. Waarborgsom:

5.1. Huurder dient, indien daar om gevraagd, een waarborgsom te voldoen. De hoogte van de waarborgsom is in overeenstemming met de waarde van het Gehuurde. De waarborgsom is geen voorschot op de huur en wordt pas aan Huurder geretourneerd, nadat Huurder aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

6. Overeenkomst:

6.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met Verhuurder, aangegane Overeenkomsten. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk na door Verhuurder schriftelijk verleende toestemming. Huurder kan geen rechten voor de toekomst ontlenen aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden;

6.2. Verhuurder behoudt zich het recht om de Overeenkomst onder voorbehoud eenzijdig te wijzigen en te ontbinden. In het geval dat het Gehuurde niet leverbaar is of niet aan de Overeenkomst voldoet, worden vergelijkbare goederen geleverd van hogere of gelijke waarde/kwaliteit. Ontbinding door Huurder is pas mogelijk als levering van het Gehuurde en goederen van hogere of gelijke waarde/kwaliteit blijvend onmogelijk is geworden; 

6.3. behoudens voor zover nakoming van de Overeenkomst als blijvend onmogelijk heeft te gelden, is ontbinding van de Overeenkomst door Huurder wegens niet-tijdige ter beschikking stelling van het Gehuurde niet mogelijk, dan nadat Huurder schriftelijk aan Verhuurder een alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke nadere termijn tot nakoming heeft gegeven en ook binnen deze nadere termijn nakoming niet heeft plaatsgevonden; en

6.4. Verhuurder heeft de bevoegdheid tot ontbinding als Huurder aangeeft niet aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen, Verhuurder goede gronden te vrezen heeft dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen of dat het nakomen van Huurder´s verplichtingen onmogelijk is geworden. Verhuurder heeft de verplichting Huurder middels een aanmaning in de gelegenheid te stellen om zijn verplichtingen te voldoen als Verhuurder vreest dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

7. Annulering:

7.1. bij het annuleren van een door Huurder geplaatste order, al dan niet een onderdeel van de order, is Huurder kosten annuleringskosten verschuldigd. De annuleringskosten bedragen vaste percentages van de huurprijs:

       (1). bij annulering tot 4 weken voor aanvang huurperiode: 10 % van de huurprijs van het Gehuurde;
       (2). tot 2 weken voor de aanvang van huurperiode: 25 % van de huurprijs van het Gehuurde; 
       (3). 7 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 50 % van de huurprijs van het Gehuurde; 
       (4). op de dag van aanvang huurperiode: 100 % van de totale huurprijs van het Gehuurde; en

7.2. annulering door Huurder en Verhuurder dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.

8. Ingang huurperiode: 

8.1. Bij bezorging: op het moment van aflevering van het Gehuurde door Verhuurder op de overeengekomen plaats. Huurder draagt vanaf het moment van aflevering het risico van verlies of beschadiging van het Gehuurde; en 

8.2. bij afhalen: op het moment van in ontvangst nemen van het Gehuurde door de klant aan het magazijn van Verhuurder. Huurder draagt vanaf het moment van afgifte het risico van verlies of beschadiging van het Gehuurde.

9. Transport en installatie: 

9.1.  In geval van bezorging draagt Huurder zorg voor een toegankelijk pad of weg naar de bestemming waar het Gehuurde geplaatst dient te worden. Een ontoegankelijk pad/weg naar de bestemming waar het Gehuurde geplaatst, of andere omstandigheden die de installatie van het Gehuurde beperken, leiden tot hogere bezorgkosten met een minimum van 1 manuur á € 30,25- incl. btw.  In het geval dat bezorging plaatsvindt bij een appartement op een verdieping hoger dan de begane grond, dient Huurder zorg te dragen voor een geschikte lift waarin het Gehuurde vervoerd kan worden. Is er sprake van bezorging bij een flat of appartement die niet aan deze eis voldoet, dan is aan de bezorging voldaan door het Gehuurde op de begane grond te plaatsen; 

9.2. in het geval dat goederen zoals biertapinstallaties, gasbarbecues, patioheaters en partytenten worden geleverd, dient Huurder alle aanwijzingen van Verhuurder op te volgen. Het is Huurder niet toegestaan om tijdens gebruik wijzigingen aan te brengen. Hier kan onder andere worden verstaan: het verhogen of verlagen van koolzuurdrukmeters van de biertapinstallaties en het aanpassen van de gastoevoer van gasbarbecues en/of patioheaters. Verhuurder draagt zorg, mits installatie is overeengekomen, dat het Gehuurde naar behoren worden geïnstalleerd en afgesteld; en 

9.3. gedurende de gehele huurperiode dient Huurder het Gehuurde, indien dit door de aard van het Gehuurde noodzakelijk is, te verzekeren tegen brand, diefstal, lekkage e.d. Huurder dient zorg te dragen voor de eventuele benodigde vergunningen om het Gehuurde te plaatsen en te gebruiken. Deze vergunningen dienen aanwezig te zijn op het moment van aflevering van het Gehuurde. Alle lasten, belastingen, boetes e.d. voortvloeiend uit het gebruik van het Gehuurde zijn voor rekening van Huurder. Het door Verhuurder niet-tijdig aan Huurder ter beschikking stellen van het Gehuurde c.q. het niet tijdig door Verhuurder weghalen van het Gehuurde bij Huurder, met schade tot gevolg, zal aan Verhuurder in ieder geval niet kunnen worden toegerekend indien dit het gevolg is van al dan niet voorzienbare buiten de macht van Verhuurder gelegen omstandigheden.

10. Einde huurperiode: 

10.1. Huurder zal het Gehuurde terstond na afgifte – bij installatie door Verhuurder na installatie – nauw – gezet op eventuele manco’s en gebreken te controlerenen en eventueel vastgestelde manco’s en/of gebreken terstond na vaststelling mondeling met schriftelijke bevestiging aan Verhuurder melden, één en ander op straffe van verval van het recht om op manco’s en/of gebreken, die redelijkerwijs ontdekt en gemeld hadden kunnen worden, een beroep te doen. Gebreken van het Gehuurde, die bij een nauwgezette controle na afgifte niet ontdekt hadden kunnen worden maar nadien worden ontdekt, dienen op straffe van verval van het recht om een beroep op te doen terstond na ontdekking mondeling met schriftelijke bevestiging aan Verhuurder te worden gemeld. Tijdig gemelde manco’s en gebreken zal Verhuurder ongedaan maken door aanvulling respectievelijk – naar keuze van Verhuurder – reparatie of vervanging. Alleen manco’s en gebreken, die overeenkomstig het in de vorige alinea bepaalde tijdig zijn gemeld, geven een grond voor ontbinding van de Overeenkomst door Huurder maar dat slechts indien Verhuurder na een aanmaning daartoe niet erin slaagt de manco’s en/of gebreken binnen redelijke termijn in een aanvaardbare mate ongedaan te maken en verder slechts voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Huurder kan worden gevergd; 

10.2. Huurder is van rechtswege verplicht het Gehuurde te retourneren aan Verhuurder. Voor iedere week dat Huurder nalaat het Gehuurde bij Verhuurder te retourneren, wordt een boete bedongen gelijk aan 20% van de totale huursom vermeerderd met het over die week verschuldigde bedrag aan huur. Hierbij gelden drie dagen of langer als één week; 

10.3. Verhuurder is bevoegd om de Overeenkomst – voor zover niet anders bepaald – met onmiddellijke ingang door middel van een (electronische) schriftelijke verklaring aan Huurder naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien Huurder één of meer verplichtingen jegens Verhuurder niet of niet naar behoren nakomt, een en ander onverminderd diens recht op schadevergoeding Overeenkomstig de wet. Verhuurder is bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer Huurder surseance van betaling, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming; en

 

10.4. door het tekortschieten van Huurder in de nakoming van de Overeenkomst, Huurder surseance van betaling heeft aangevraagd, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, of Huurder geraakt in staat van faillissement. is, Verhuurder gerechtigd de Overeenkomst, of het nog niet uitgevoerde deel als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist en onverminderd het recht van Verhuurder op de vergoeding van kosten, schaden en rente. Huurder machtigt bij dezen Verhuurder zich toegang te verschaffen tot de plaats waar het Gehuurde zich bevindt. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige schade welke, door Huurder of derden, i.v.m. het terughalen van het Gehuurde c.q. het niet continueren van de Overeenkomst wordt geleden.

11. Teruggave van het Gehuurde:

11.1. het Gehuurde dient op de ophaaldag op het met Verhuurder overeengekomen tijdstip op de begane grond bij de deur klaar te zetten. Huurder draagt zorg dat een (handels)bekwaam persoon aanwezig is op het tijdstip van teruggave. Is het Gehuurde niet gereed voor transport, dan zijn de extra kosten (huur en transportkosten) die hier uitvloeien voor rekening van Huurder. Deze bedragen € 30,25- per manuur; 

11.2. ophalen van het Gehuurde door Verhuurder buiten de openingstijden, ophalen anders dan van de begane grond en hulp bij afbraak van het Gehuurde, kan slechts na uitdrukkelijke toestemming vooraf van Verhuurder. Hiervoor wordt € 30,25- per manuur aan Huurder in rekening gebracht, tegen een uurtarief van € 30,25- incl. btw; 

11.3. teruggave aan het magazijn van Verhuurder door Huurder dient voor 17:30 te geschieden, tenzij schriftelijk anders is verklaard. Na teruggave van het Gehuurde aan Verhuurder vindt in het magazijn een telling van het Gehuurde plaats, welke bindend is. Het retourneren van het Gehuurde door ondergeschikten en personen die in opdracht voor Verhuurder werken is niet te beschouwen een dergelijke controle; en 

11.4. het Gehuurde dient schoon, in de oorspronkelijke kratten/verpakkingen en gesorteerd te worden. Indien het Gehuurde vuil of alleen gespoeld wordt geretourneerd, worden afwaskosten in rekening aan Huurder in rekening gebracht. De kosten bedragen € 0,12- per stuk voor bestek, glaswerk en serviesgoed. Voor andere producten wordt 35 % van de daghuurprijs per stuk in rekening gebracht. Deze tarieven zijn incl. btw.

12. Aansprakelijkheid Verhuurder:

12.1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor directe en indirecte, na inontvangstneming door Huurder aan het Gehuurde of door het Gehuurde goed ontstaan, behoudens door Huurder te bewijzen opzet, grove schuld van Verhuurder. 

12.2. Huurder vrijwaart Verhuurder gedurende de huurtermijn van alle aanspraken, die derden i.v.m. het Gehuurde jegens Verhuurder mochten doen gelden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van nalatigheid van Verhuurder; 

12.3.  in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is Verhuurder voor materiële schade slechts aansprakelijk tot de hoogte van het netto factuurbedrag. Iedere andere vorm van schade in welke vorm dan ook is uitgesloten. In het geval van overmacht wijst Verhuurder ieder vorm van schade af; 

12.4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door handelingen en nalatigheid van ondergeschikten en derden die in opdracht werkzaamheden uitvoeren;  

12.5. vorderingen van Huurder jegens Verhuurder, die voortvloeien uit een toerekenbare tekortkoming van de Overeenkomst, zijn niet vatbaar voor goederenrechtelijke overdracht (goederenrechtelijke werking beoogd); en 

12.6. Verhuurder sluit iedere mogelijkheid tot verrekening ten aanzien van schade voortvloeiende uit onrechtmatige daad en wanprestatie ten aanzien van al hetgeen wat Verhuurder jegens Huurder te vorderen heeft uit.

13. Aansprakelijkheid Huurder:

13.1. Huurder draagt tijdens de huurperiode zorg voor het Gehuurde. Huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of op andere wijze verloren gaan van het Gehuurde gedurende de gehele huurperiode en zal het Gehuurde, onderdelen of toebehoren tegen vervangingswaarde (incl. eventuele demontage- en montagekosten) aan Verhuurder dienen te vergoeden. Huurder dient het Gehuurde te beschermen tegen weerinvloeden. Schade door vocht is derhalve voor rekening Huurder. Voor zoekgeraakte goederen, die later door Huurder gevonden en teruggebracht worden, betaalt Huurder de verschuldigde huurprijs, verminderd met de al in rekening gebrachte vervangingswaarde; 

13.2. Verhuurder is gerechtigd om al hetgeen hij uit of in verband met het Gehuurde van Huurder opeisbaar heeft te vorderen met de van hem ontvangen waarborgsom te verrekenen. Deze verrekening kan ook gedurende de looptijd van de Overeenkomst plaatsvinden Verhuurder kan in het laatste geval verlangen dat Huurder de waarborgsom weer aanvult. Verhuurder is geen rente over de waarborgsom verschuldigd. Huurder is tot terugbetaling c.q. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Verhuurder niets meer van Huurder te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen; en

13.3. bij meer dan één Huurder zijn Huurders tegenover Verhuurder hoofdelijk verbonden voor al hetgeen uit of in verband met het Gehuurde verschuldigd is. Eventuele rechtsopvolgers zijn eveneens hoofdelijk verbonden. 

14. Overige verplichtingen Huurder:

14.1. Bij het door Huurder zelf halen van het Gehuurde, kan Verhuurder Huurder verplichten tot het overleggen van een geldig identiteitsbewijs; en 

14.2. Huurder mag het Gehuurde niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder aan derden onderverhuren of anderszins in gebruik geven. Huurder mag het Gehuurde uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming gebruiken. Huurder zal in of aan het Gehuurde geen veranderingen aanbrengen. Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken is niet toegestaan. Huurder neemt in alle redelijkheid te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het Gehuurde. Vanaf het moment van afgifte van het Gehuurde
– zijnde door Huurder aangewezen locatie – tot het moment van teruggave (incl. het demonteren door Verhuurder) van het Gehuurde komt en blijft het  Gehuurde geheelvoor rekening en risico van Huurder. Schade aan of verlies van het Gehuurde uit welke oorzaak ook dient Huurder aan Verhuurder te vergoeden, behoudens voor zover Huurder onomstotelijk aantoont dat de schade of het verlies van het gevolg is van een nalatigheid die of van een vóór de afgifte aanwezig gebrek in het Gehuurdedat aan Verhuurder kan worden toegerekend. De schade of het verlies wordt vergoed op basis nieuwprijs van het Gehuurde. Tenzij anders overeengekomen sluit Huurder naar genoegen van Verhuurder een verzekering tegen het voormelde risico van schade en verlies af en draagt hij de rechten op uitkering uit die verzekering aan Verhuurder over. Huurder toont op eerste verzoek aan Verhuurder de verzekeringspolis.

15. Gegevensbeheer en privacy:

15.1. Indien Huurder een bestelling plaatst bij Verhuurder, dan worden de gegevens van Huurder opgenomen in het klantenbestand van Verhuurder. Verhuurder houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens en zal de gegevens van Huurder nimmer aan derden verstrekken, behoudens de bij en krachtens de wet geregelde gevallen;

15.2. Verhuurder respecteert de privacy van de gebruikers van de webshop en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van gegevens van zowel Huurders als overige bezoekers; en 

15.3. Verhuurder maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat duidelijke instructies om Huurder van de lijst te verwijderen.

16. Aanbiedingen:

16.1. Bij aanbiedingen van het Gehuurde geldt, zolang de voorraad strekt; 

16.2. bij aanvaarding van een aanbieding door Huurder, behoudt Verhuurder zich het recht voor de aanbieding binnen een termijn van drie werkdagen na ontvangst van de van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken; 

16.3. Verhuurder kan niet aan de Overeenkomst van de aanbieding worden gehouden, indien Huurder had behoren te begrijpen dat de prijs en/of specificaties van de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte; en 

16.4. aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk verklaard.

17. Betalingen op rekening:

17.1. Bij een totaal orderbedrag kleiner dan € 605- incl. btw, wordt voor het betalen op rekening € 12,50- (exclusief btw) aan administratiekosten in rekening gebracht. 

17.2. betaling van rekeningen dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Voor elke herinnering die door Verhuurder dient te worden gestuurd wegens te laat betalen door Huurder, wordt het verschuldigde bedrag met € 12,50 (exclusief btw) administratiekosten verhoogd; en 

 

17.3. bij niet tijdige betaling is Huurder naast het verschuldigde bedrag, Huurder aan Verhuurder rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend over de hoofdsom. In geval van niet-tijdige betalingen komen zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus door Verhuurder gemaakt, ten laste van de nalatige Huurder. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15 % van de hoofdsom exclusief de wettelijke rente, zulks met een minimum van € 40,00-.

 

18. Betalingen via de webshop: 

18.1. Bij een totaal orderbedrag kleiner dan € 30,25,- incl. btw, wordt voor het betalen via Ideal, creditcard, en/of overschrijving per bank € 0,60- administratiekosten aan Huurder in rekening gebracht. 

19. Geschillen:

19.1. Op alle gesloten Overeenkomsten tussen Huurder en Verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; en 

 

19.2. van geschillen omtrent of in verband met de Overeenkomst alsmede aansprakelijkheden op andere gronden, neemt bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Verhuurder zijn hoofdvestiging heeft.

20. Partiele nietigheid/vernietigbaarheid: 

20.1.  Een eventuele nietigheid/vernietigbaarheid van één of meerdere van de bepalingen, al dan niet een onderdeel daarvan, uit deze Algemene Voorwaarden doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. 

Persoonlijke Service

Deskundig Advies

Uitgebreid Assortiment

035-6289320

bottom of page